Algemene voorwaarden online trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online trainingen van Iedereen kan Schrijven, bedacht en aangeboden door Dagmar Holtman.

Artikel 1 Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden komen onderstaande begrippen voor. Hier de toelichting op hun betekenis.
Dagmar Holtman: Dagmar Holtman, gevestigd te Amersfoort, Merwedestraat 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 55769527: onder handelsnaam Tekstschrijvert
Trainingsovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de deelnemer bij een training van Iedereen kan Schrijven van Dagmar Holtman. Hierdoor verbindt Dagmar Holtman zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Dagmar Holtman aangeboden en door haar gemaakte training.
Deelnemer: De partij met wie Dagmar Holtman een trainingsovereenkomst heeft gesloten, en die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand omdat de deelnemer het aanbod van Dagmar Holtman aanvaardt. De deelnemer, die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)deelnemers, die aangemeld worden. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling

De betaling vindt plaats voordat de training geleverd wordt. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen? Dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4 Wijzigingen door Dagmar Holtman

Dagmar Holtman heeft het recht de trainingsovereenkomst op te zeggen bij onbehoorlijk gebruik van de training en bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden, zonder dat zij daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Dagmar Holtman zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dagmar Holtman aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Dagmar Holtman kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Dagmar Holtman.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Dagmar Holtman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training.
Als de training niet verloopt volgens de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Dagmar Holtman Eventuele schade wordt door Dagmar Holtman vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Dagmar Holtman is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de training is betrokken.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Dagmar Holtman of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
  • Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

  Indien de training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Dagmar Holtman zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Dagmar Holtman aansprakelijk is voor derving van trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de trainingssom.

 • Artikel 6 Verplichtingen van de deelnemerDe deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Dagmar Holtman van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.Artikel 7 Annulering  

  Annulering zonder opgave van reden is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop van de training, conform het wettelijke herroepingsrecht dat voor webwinkels geldt. Het verschuldigde bedrag wordt dan binnen 30 dagen na de annulering teruggestort.

  Artikel 8 Klachtenbehandeling

  Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Dagmar Holtman, zodat zij een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Dagmar Holtman. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

  Artikel 9: Duur van de online training

  Twee jaar na aanschaf van de training vervalt de toegang tot de online training.